ስጉምቲ ብስጉምቲ ናብ ሞያዊ-ክእለት።

እንታይ እዩ ንስኻ ባዕልኻ ክትገብሮ ትኽእል? ነዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ስዓቦም:

 • ፈቲሽካ ርኸቦ፣ እንታይ እዩ ንዓኻ ዘገድሰካን፣ እንታይ ኢኻኸ ንስኻ ትኽእሎ (እንታይ እየ ኣነ ዝደልዮ? እንታይ ኢዩኸ ኣነ ዝኽእሎ? እንታይ እየ ኣነ ዝፈትዎን ኣነ ዝደልዮን፣ ጨሪሽካ ዘይሕሰብን? ኣነ ንርእሰይ ከመ እየ ዝርእያን፣ከመይ እየኸ ኣነ ንኻልኦት ዝርእዮም? ብዛዕብኡ ከም ኣብነት ሓደ ፈተና ግበር (ንኣብነት. ንርእስኻ መለልይ መሳርሒl: እንታይ ኣዩ ንዓይ ዝሰማማዕ? ሓደ ናይ ምልምማድ ስራሕ ኣብ ሓደ ትካል ግበር እሞ፣ ነቲ ናትካ ዘሎካ ተኽእሎ ክትፍትኖ ምእንቲ። ምስቲ ናይቲ ትካል ኣማኻሪ ወይ ኣማኻርት ኣብቲ ናይ ስራሕ ኤጀንሲ ብዛዕብኡተዘራረብ፣ እንታይ እዩ ናይ ብርግጽ ንዓኻ ዝበቆዕ።
 • ሓቤረታ ውሰድ፣ ኣየናይ ሞያዊ- ስልጠናታት እዩ ዘሎ? እንታይ ዓይነት ናይ ድርባዊ ብዩኒቨርሲታዊ ትምህርቲ ዝግበር ኣሎኸ? እንታይ ዓይነት ናይ ብዩኒቨርሲታዊ ዝግበር ትምህርቲ ኣሎኸ? ኣበይ ይክርከቡ ናይ ተሞክሮ ዝውሰደሎም ወፈያታት?
 • ወስን ባዕልኻ፣ እንታይ ኢኻ ክትገብር ትደሊ?
 • ርኸብ፣ ናይ ሞያዊ-ስልጠናታ ቦታታት ኣብ ትካላት ወይድማ ኣብ ቤት ትምህርትታት። ርኸብ ናይ ይኒቨርስቲይ መምሃሪ ቦታ። ሓተታ ብጽሑፍ ኣቕርብ።
 

እንታይ እቶም ናይ ንሞያዊ-ክእለት ኣማኸርቲ ኣብ ናይ ስራሕ ኤጀንሲ ንዓኻ ክገብሩርካ ትደሊ?

 • ንሳቶም ምሳኻ ዝዛራረብዎ ብዛዕባ ናትካ ሞያዊ-ተኽእሎ ድልየትን ትጽቢታትን እዩ፣ ግንከ ብዛዕባ ጸገማትን ከምኡውን ዘለዎም ስግኣትን፣ እቶም ንስኻ ክህልዉኻ ዝኽእሉ እውን እዮም።
 • ንሳቶም ኣዓኻ ኣብቲ ናይ ሞያዊ ምርጫኻ ይድግፉኻ እዮም፣ እንተድኣ ንስኻ ወላሓንቲ ግምት ዘይብልካ ኰንካ፣ ንስኻ እንታይ ዓይነት ሞያዊ-ተኽእሎ ክትገብር ትደሊ ከም ዝኾንካ።
 • ንሳቶም ኣብ ሓደ ናይ ብኣካል ምዝርርራብ ግዜ ብምውሳድ፣ ነቲ ናትካ ሕቶታት ክምልሽልካ እዮም እውን።
 • ንሳቶም ንዓኻ ሓደ ናይ ሞኣይዊ-ስልጠና ቦታ ንኽትረክብ ክሕጉዝኻ እዮም፣ ንሳቶም ነቶም ትካላት ይፈልጥዎምን፣ ከምኡድማ
  ነቲ ናይ ሞያዊ-ስልጠና ቦታት ዘሎ ወፈያትት ከይተረፈ፣እቶም ካብኡ ዝተበገሰ ብዙሓት ሓቤረታት ነቲ ናይ ቦታ ምድላይ ክህቡ ዝኽእሉ እዮም። ንሳቶም እቶም ልኮ ዝኾኑ ናይ ሞያዊ-ስልጠና ቦታት ወፈያታ ከራኽቡ ይኽእሉ እዮም።
 • ንሳቶም ንዓኻ ብዛዕባ ቤት ትምህርትታትን፣ እቲ ናይ ሓታታ ምጽሓፍ መስርሕን ሓቤረታ ብምሃብ፣ ከምኡድማ ንዓኻ ክህልዉ ዝኽእሉ ተኽእሎታት የርእዩኻ እዮም፣ እንተድኣ ነቲ ናይ ሞያዊ-ስልጠና ሽዑ ንሽዑ ክሰልጥ ዘይክኢሉ።
 • ንሳቶም ብናይ ዩኒቨርሲትይ ምምሃር ተኽእሎታትን ናትካ ዞባ ኣፍልጦ ስለ ዘለዎምን፣ ከምኡውን ነቶም ናይ መእተዊ ዝኾኑ ቅድመኩነታት ኣብተን ናይ ዩኒቨርስታት ኣብቲ ሓቤርረት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም።