ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ወሰዲ ናቶም ታሪኽ የዕልሉ።

ኣነ Kamal ኣየ፣ ወዲ 33 ዓመት እየን፣ ከምኡውን ካብ Marokko አየ መጺኤ።

ኣብኡ ከም ለሳኒ እየ ሰሪሐ። ኣብ 2015 እየ ናብ ጀርመን ዝመጻእኩ። ኣነ ብጣዕሚ ዘገድሰኒ ኩዕሶ ምጽዋት እዩን፣ ባዕለይ እውን ደስ ኢሉኒ ይጻወት እየ፣ ግንከ ኣብዚ እዋንዚ ግን እንታይሞ ግዜ የብለይን።

እንታይ እዩ ኣብ ጀርመን ፍልይ ዝበለ?
„ኣብ ጀርመን ኣነ ሓደ ርጉእ ዝኾነ ሂወት እየ ዝነብርን፣ ጭንቀት እውን የብለይን።“
ኣየኖት ዓይነት ጸገማት ነይሩካ፣ ንስኻኸ ከመይ ጌርኪ እኻ ፈቲሕክዮ?
„እቲ ቋንቋ ጀርመን ሓደ ገዚፍ ጸገም እዩ። ኣብቲ ዝመጻእኩሉ ግዜ፣ ኣነ ዓረብኛን ፈረንሳይኛን ጥራይ እየ ዝዛረብ ዝነበርኩ። ካብኡ ሓሊፉውን ኣነ ከቢድ ገይረ ዝረኸብክዎ፣ ንባዕለይ ኣብ ጀርመን ንሞያዊ-ክእለት ዝምልከት ኣንፈት ክሕዝ። እንታይ እየ ኣነ ከስተብህለሉ ዘሎኒ? ኣየኖት ናይ ስራሕ-ተኽእሎታት እዮም ምስ ናይ ለሳኒ ስራሕ ዝዛመዱ?“

እንታይ ኢና ሕጂ ዝገብርና፣ እሞከኸ ስለምንታይ እዩ ንሱ ጽቡቕ ንዓና? 

ኣብ ሓደ ናይ ምድላው-ኮርስ ነቲ ዝወሃብ-ስልጠና ንስኻኸ ተኻፊልኪዶ? ኣየኖት?
„ኣነ ኣብ ሓደ ናይ ምምውህሃድ-ኮርስ ተካፊለን፣ ከምኡውን ተሞክሮ ኣብ ሓደ ህንጻ ዝህነጾ ገይረ እየ።“
ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ በጺሕክዮ?
„ባዕለይ ደልየን፣ ብናይ ፈለጥይ ደገፍን።“
እንታይከ እዩ ንዓኻ ብዛዕብኡ ታሕጓስ ዝገበረልካ? 
„ካብቲ እቲ ተሞክሮ ምውሳድ ኣብ ህንያ ዝህነጾ ቦታ ዝተበገሰ፣ ኣነ ክፈልጥ ክኢለ፣ ማለት ነቲ ናይ ለማጻይን ከምኡውን ሕብሪ ለኻያይን ሞያዊ-ክእለት ክገብር ከም ዘሎኒ።“
መንዩ እዩ ሓጊዝካ ኣብዚ ናትካ መንገዲ ናብ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ምግባር?
„ኣብቲ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ምውሳድ መንገዲ፣ ኣነ ወላሓደ ደገፍ ኣይረኸብኩን። ኣነ ባዕለይ ብርእሰይ ኣየ ነቲ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ምውሳድ ቦታ ደልየዮ። ኣብቲ ናይ ፈለማ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ምውሳድ ትካል ጽቡቕ ክኸደለይ ኣይከኣለን። ስለዝኾነ ኣነ ድሕርታ ናይ መጀመርያ ትምህርቲ ዓመት ቀይረ እየ። ሕጂ ግን ብዙሕ ደገፍ እየ ዝረክብ ካብ ናተይ ዓላሚን ከምኡውን ክብቶም ብዮተይን።

ምኽሪ:
እንተ ኣ ጸገማት ኣብ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ምውሳድ ሃልዩ፣ ናብቶም ናይ ንሞያዊ-ክእለት ምኽሪ ምውሳድ ናይ ኤጀንሲ ንስራሕ ክትከይድ ኣልሎካ።

እቶም ኣማኸርቲ ምሳኻ ኮይኖም ሓቢሮም፣ ኣበይ እየን ኣተንጸገማት ዘለዋን ኣጻርዮምን፣ ከምእውን ንቀጻሊ ክሕጉዙኻ እዮም። እንተድኣ ሓደ ካልእ መፍትሒ ክርከብ ዘይከኣል ኮይኑ ድማ፣ ንሳቶም ክሕጉዙኻ እዮ ኣውን፣ ሓደ ካልእ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ምውሳድ ትካል ወይድማ ሓደ ካልእ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ክእለት ንምርካብ።

ስለምንታይ ኢኻ ንስኺ ንሓደ ድርባዊ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ክትወስዲ ወሲንካ?

እንታይ ዓይነት ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ትወስዲ ኣሎኺ ሕጂ?
„ኣነ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ንለማጻይን ሕብሪ ለኻይን ምውሳድ ኣብ Maler Bienst ዝገብር ዘሎኹን ኣነሆ 3ይ ዓመት ትምህርተይ።“
ስለምንታይ ኢኺ ንስኺ ንሓደ ድርባዊ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ክትወስዲ ወሲንኪ? 
„ኣነ ንርእሰይ ነዚ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ምውሳድ እየ ወሲነ፣ ስለምንታይሲ ንሱ ምስቲ ናተይ ናይ ፈለማ ሞያዊ-ክእለት ለሳኒ ስለ ዝዛመድን፣ ከምኡውን ኣብ ጀርመን ኣብዚ መዳዚ ክሰርሕ ስለ ዝደሊ እየ።“
እንታይ እዩ እቲ ጽቡቕ ዝኸይድ ኣብቲ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ?
„ኣብቲ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እቲ ምስቶም መሳርሕተይ ርኽክብ ድማ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ።“
ንስኻ ኣብ ምንታይከ ጸገማት ኣሎካ?
„እዚ ናይ ቋንቋ ጀርመን ጌና ብቐጻሊ ከቢዱ ኣዩ ንዓይ። ካብኡ ሓልፉ ኣውን ኣነ ብሓጎስ ሓገዝ ነቲ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ፣ ቤት ትምህርቲ ምደለኹ ነይረ፣ ግንከ ዘሕዝብዩ ወላሓደ ክረክብ ኣይከ ኣልኩን።"

ምኽሪ:
ከምዚ ጌርካ ኢኻ ነቲ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲኻ ትዕወተሉ።

ናትካ ዕላማ ዕዉት ዝኾነ ምጭራሽ ናይቲ ናትካ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ፣ ግንከ ሕማቓት ነጥብታት ወይድማ ካልኦት ጸገማት ነቲ ዕላማኻ ዕንቅፋት ይኾሙኻ ኣለው። እቲ ኣድላይ ዝኾነ ደገፍ ዝገብሩልካ ህያብ ግን እቲ „ንሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ-ዘሰንዩ ሓገዛት“ (abH) እዮዩ።. እዚ መደብዚ ኣብ ጐድንኻ እዩ ዝኸውን፣ ከይደንጐየ ከሎ ብእዋኑ።

እዚ እዩ ዝገብሩልካ ህያብ በተን „ንሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ-ዘሰንዩ ሓገዛት“ (abH):
  • ብድሕሪ ትምህርቲ ሓገዝ ኣብ ናይ ተክኒክኒካዊ ክለሳ-ሓሳብ
  • ምድላዋት ኣብ ናይ ክፍሊ-ስራሕን መርመራታትን
  • ብድሕሪ ትምህርቲ ሓገዝ ንቋንቋ ጀርመን
  • ኣብ ናይ መዓልታዊ ጸገማት ደገፍ ምግባር
  • ናይ ምርኽኻብ ምዝርራባት ምስ ኣሰልጠንትን፣ መማህራንን ከምኡውን ወለድን።
ብቐሊሉ ጥራይ ምስ ናትካ ናይ ሞያዊ-ክእለት መማኸሪን ወይድማ ናትካ ናይ ኤጀንሲ ንስራሕ ብዛዕባ ናትካ ተኽእሎታት ኣዛራርቦም። ሓቢርና ንሕና ነቲ ናትካ ዕድል ኣብ ሃደ ዕዉት ዝኾ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ መጨረሻ ክነመሓይሾ ኢና።“

ብድሕረኡ ከማይ እዩ ዝቕጽል?

እንታይ እዩ ናትኪ ናይ ንመጻኢ ትምኒትኪ? 
„ኣነ ንዓይ ዝትምነዮ፣ ጌን ኣብ ርግኣት ክነብርን ከምኡውን ኣብ ናይ ናተይ ሞያዊ-ክእለት ክሰርሕን እዩ።“
 

እንታይ ኣዮም ናትካ ምኽርታት ንመናእሰይ ተሰዲዶም ዝመጹን፣ እቶም ንርእሶም ሓደ ድርባዊ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ዝግደሱ ዘበሉ?

„ንስኻ ጽቡቕ ዝኾነ ብዛዕባ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ዘለዉ ሓቤረታ ውሰድን፣ ከምኡድማ ቅድሚቲ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ምውሳድ ሓደ ተግባራዊ ልልምድ ግበር።
ኣብቲ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ትወስደሉ ንስኻ ኩሉ ግዜ ጽቡቅ ክትሰምዕ ኣሎካን፣ ከምኡውን ክብረታብ ሊዕሊ መሳርሕትኻን ዓማውልን ክተርኢ ኣሎካ።“