ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ወሰዲ ናቶም ታሪኽ የዕልሉ።

ኣነ Javier ይበሃል, ወዲ 27 ዓመት እየን፣ ከምኡድማ ካብ Ruanda ኣየ መጺኤ።

ኣብኡ ናይ ሹዱሽተ መንፍቕ ኣብ ናይ ሕርሻ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣጽኒዐ እየ።
ካብ 2015 ጀሚረ ድማ ኣብ ጀርመን ይነብር ኣለኹ። ኣብ ናይ ነጻ ግዜይ ኣነ ምስ ኣዕሩኽተይ ክዛናጋዕ እየ ዝፈቱን፣ ፊልምን ኩዕሶን እውን ይርኢ።

እንታይ እዩ ኣብ ጀርመን ፍልይ ዝበለ?  
„እቲ ኩነታት ኣየር ፍልይ ዝበለ እዩን፣ ብዙሕ ግዜ ብጣዕሚ ቆራሪ እዩን፣ ብዙሕ ግዜ ድማ ይቃያየር እዩ። ኣብቲ ፈለማ እኳ ብምኽንያት ናይቲ ናይ ጀርመን ታሪኽ ካብ ጀርመናውያን ይፈርሕ እየ ነይረ። ሕጂ እንተኾነ ግን ክርእዮ ክኢለ፣ ማለት ሰባት ኣብ ኩሉ ተማሳሰልቲ ከም ዝኾኑ - ኣብ ነፍስወከፍ ሃገር የዋሃትን ሕሱማትን ከም ዘለዉ።“
ኣየኖት ዓይነት ጸገማት ነይሩካ፣ ንስኻኸ ከመይ ጌርኪ እኻ ፈቲሕክዮ?
„ከቢድ እዩ፣ ጨሪሽካ ንበይንኻ ብዘይ ስድራቤትካ ኣብዚ ንኽትነብር። ኸቢድ ዝነበረ እውን፣ ኣብቲ ናይ ገጠራት ቦታት ናብቲ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ቦታ ንኽትበጽሕ፣ ስለምንታይሲ እቶም ምምሕዳር ንመጀመርያ ናይ መንበሪ ቦታ ምቕያር ስለ ዘየፍቅዱ እዩ። ወላ እውን እቲ ናይ ርግጸኛነት ዘይምህላው ብዛዕባ ናይ ኣብ ሃገር መንበሪ ፍቓድ ከቢድ እዩ ነይሩ። እታ ናተይ ሓለቓ ከምኡውን እቲ ናተይ ሓለቓን ኣብ ኩሉቲ ጸገማተይ ብጣዕሚ ሓግዞምኒ እዮምን፣ ከምኡውን ሓደ ጽቡቕ መፍትሒ ንኽረክብ ፈቲኖም እዮም።“

እንታይ ኢና ሕጂ ዝገብርና፣ እሞከኸ ስለምንታይ እዩ ንሱ ጽቡቕ ንዓና?

ኣብ ሓደ ናይ ምድላው-ኮርስ ነቲ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ንስኻኸ ተኻፊልኪዶ?
„ኣነ ተሞክሮ ክገብር ፈቲነ እየ፣ ግንከ ከቢድ እዩ ነይሩ፣ ሓደ ናይ ልምምድ መግበሪ ቦታ ንምርካብ። በቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣባላት ገይረ ነዛ ናይ ሕጂ ሓለቓይ ክላለያ ክኢለ። ብድሕረኡ ኣነ ድማ ኣብ ናይ Elektro Beckmann ትካል ናይ ሓደ ወርሒ ምልምማድ ገይረ። ብድሕረኡ ኣነ ኣብኡ ሓደ ንምጅማር-ምብቃዕ ክገብር ክኢለን፣ ከምኡውን ብድሕረኡ ኣብቲ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ከም ዝውሰድ ክግበር ተኻኢሉ።“
ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ በጺሕክዮ?
„ባዕለይ ኢየ ደልየ፣ በቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ቁምስና ዝገበርክዎ ርኽክብ ገይረ።“
እንታይከ እዩ ንዓኻ ብዛዕብኡ ታሕጓስ ዝገበረልካ? 
„እቲ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ምውሳድ ቤት ትምህርቲ ይኹን፣ ወላ ኣብቲ ናይቲ ትካል ምልምማድ ደስ ዝብል ኣዩ ነይሩ።“
መንዩ እዩ ሓጊዝካ ኣብዚ ናትካ መንገዲ ናብ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ምግባር?
„እቲ ናይ ምያዊ-ክእለት ዝውሰደሉ ትካል፣ ካብታ ምልምማድ ዝጀመርኩላ ብጣዕሚ ሓጊዙኒ እዩ። እቶም መማህራን እንተኾኑ እውን ኣብቲ ናይ ሞያዊ-ክእለት ቤት ትምህርቲ ብጣዕሙ ብቑዓት እዮም።“

ስለምንታይ ኢኻ ንስኻ ንሓደ ድርባዊ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ክትወስዲ ወሲንካ? 

እንታይ ዓይነት ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ትወስዲ ኣሎኻ ሕጂ?
„ኣነ ነቲ ናይ ሞያዊ-ክእለት ስልጠና ናይ አለክትሮኒክን ከምኡውን ናይ ህንጻታት-ተክኒክን ኣብ Elektro Beckmann እየ ዝገብር ዘሎኹን፣ ኣብ ናይ 2ይ. ናይ ትምህርቲ ዓመት እየ ዘሎኹ።“
ስለምንታይ ኢኺ ንስኺ ንሓደ ድርባዊ ሞያዊ-ክእለት ትምህርት ክትወስዲ ወሲንኪ? 
„ኣነ ኣብቲ ናብ ጀርመን ዝመጻእኩሉ፣ ንመጀመርያ ናተይ ናይ ብሕርሻ ዩኒቨርስቲ ትምህርተይ እየ ክቕጽል ዝደሊ ዝነበርኩ። ኣብቲ ኣነ ዝነብረሉ ቦታ ግን ነዚ ሳብጀክት ናይ ብዩኒቨርሲት የሎን፣ ከምኡውን ኣብቲ ኣነ ናብ ጀርመን ዝመጻእኩሉ ግዜ፣ ወላሓንቲ ናይ ጀርመን ቋንቋ ኣይክእልን እየ ነይረ። እቲ ነቲ ዩኒቨርስቲ ትምህርቲ ኣድላይ ዝኾነ ናይ ጀርመን ቋንቋ ፍልጠት C 1 ንኽመሃር ዘድሊ፣ ነዊሕ ግዜ ምወሰደ ነይሩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣነ ነቲ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርት መንገዲ ወሲነ፣ እቲ ብቕልጡፍን ከምኡ ክኣ ጽቡቕ ገርካ ክትከፍሎ ዝከኣል እዩ።“
እንታይ እዩ እቲ ጽቡቕ ዝኸይድ ኣብቲ ሞያዊ-ክእለት ትምህርትን?
„ኣብቲ ሞያዊ-ክእለት ትምህርትን ኩሉ ጽቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣነ ንባዕለ ብዙሕ እየ ተሓጉሰ፣ ማለት እቲ ናተይ ቀዳማይ ናይ መርመራ ምስክርነት ብጣዕሚ ጽቡቕ ብምንባሩ።“
ንስኻ ኣብ ምንታይከ ጸገማት ኣሎካ?
„ምስቲ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርት ግዜ፣ ንኽትመሃር ቁሩብ ግዜ ዝተርፈካ ። ኣነ ካብኡ ሓሊፈ ደስ እንዳበለኒ ብድሕሪ-ትምህርቲ ሓገዝ ነቲ ናይ ሞያዊ-ክእለት ቢት ትምህርቲ ክረክብ ምደለኹ፣ ግንከ ዘሕዝንዩ ኣይተኻእለን።“

ብድሕረኡ ከማይ እዩ ዝቕጽል?

እንታይ እዩ ናትኪ ናይ ንመጻኢ ትምኒትኪ?  
„ኣነ ዝትምነ ስድራቤት ምምስራትን፣ ከምኡውን ሓደ ጽቡቕ ስራሕን እዩ።“
 

እንታይ ኣዮም ናትካ ምኽርታት ንመናእሰይ ተሰዲዶም ዝመጹን፣ እቶም ንርእሶም ሓደ ድርባዊ ናይ ስራሕ-ክእለት ስልጠና ዝግደሱ ዘበሉ?

„ኣገዳሲ ዝኾነ፣ ንመጀመርያ ንስኻ ጽቡቕ ቋንቋ ጀርመን ክትክእል ኣሎካን፣ ከምኡድማ ነቲ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርትን ክትገብር ዝግበርልካ ትእዛዝ ምሃብ ክትንዕቖ ከም ዘይብልካ እዩ። ሸብ ገለ ነገር ኣብ ርእሱ ክህልዎ ኣለዎ! ካቡኡ ሓሊፉ ድማ ኣገዳሲ እዩ፣ ኣቐዲምካ ብናይ ምያዊ-ክእለት ተሞክሮ ምእካብ።“