ከምዚ ጌርካ ኢኻ ሓደ ናይ ብሞያዊ-ክእለት ትመሃረሉ ቦታ ትረክብ።
ኣገደስቲ ኣድራሻታትን መራኸቢታትን።

ንስካ ንዓኻ ሓደ ሞያዊ-ክእለት ረኺብካ፣ ኣቲ ንዓኻ ዘገደሰካን እሞኽኣ ንስካ ተሃጒስካ ክትመሃሮ ትደሊ። ሕጂ ንስኻ ንሓደ ነቲ ናይ ሞያዊ-ስልጠና ዝወሃቦ ቦታ ትደሊ ኣሎኻ:

  • ምስቲ ናትካ ብናይ ሞያዊ-ክእለት ጉዳይ ዘማኽረካ ተዘራረብ ወይድማ ኣብ ናትካ ናይ ስራሕ ኤጀንሲ ። ንሳቶም ንዓኻ ሓደ ናይ ሞያዊ-ስልጠና ዝውሰዶ ቦታ ክትረክብ ክሕጉዝኻ እዮም። ንሳቶም ነተን ትካላትን፣ ከምኡውን እቲ ናይ ሞያዊ-ስልጠና ቦታት ዘሎ ወፈያን ስለ ዝፈልጡን፣ ካብኡዝተበገሰ ድማ ንዓኻ ብዙሓት ምኽርታት ነቲ ናይ ቦታታት ምድላይ ክህቡኻ ይኽእሉ እዮም። ንሳቶም ንዓኻ ንጹራት ናይ ሞያዊ-ስልጠና ቦታታት ወፈያታት ከራኽቡኻ ይኽእሉ እዮም።
  • ኣብተን ትካላት ሕተት ኢኻን፣ ከምኡድማ ኣብቲ ናይተን ትካላት ወብሳይት ከም እትርኢ ግበር።
  • ብኦንላይን-ናይ ስራሕ ምርካብ ዕዳጋታት፣ ከም ኣብነት KURSNET, www.arbeitsagentur.de/jobsuche/, web.arbeitsagentur.de/ausbildungssuche ወይድማ ናይ ዳታታት-ባንክ ናይተን ጉጂለታት (ኢንዱስትርን- ንግድን ማሕበር፣ ናይ ኢደጥበባውያን ማሕበርን ካልኦት ብዙሓትን)
  • ኣብ ናይ ኣዕሩኽትካ ከባቢ ይኹን፣ ከምኡውን ኣብቶም ናትካ ቤተሰብ ሕተት ኢኻውን።

ኣበይ ኢኻ ኣብቲ ሓተታት ትጽሕፈሉ ግዜ ደገፋት ትረክበሉ?