እቲ ናትኩም ናይ መጻኢ ግዜ ናይ ሞያዊ-ክእለት ኩነታትኩም ከመይ ክመስል ኣለዎ? ንሕና ክነርእየኩም ኢና።

መናእሰይ ሰባት፣ እቶም ካብ ዝተወለዱላ ሃገር ክስደዱ ዝግደዱ፣ ንዓኹም ከዕልልኹም እዮም፣ ስለምንታይ ንሳቶም ንርእሶም ኣብ ጀርመን ንሓደ ናይ ድርባዊ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ክገብሩ ዝወሰኑ ኮይኖም።

ናይ ፋብሪካ መሳርሒታት ዓራያይ ክኢላ

ስጉምቲ ብስጉምቲ ናብ ሞያዊ-ክእለት


ናይ ፋብሪካ መሳርሒታት ዓራያይ ክኢላ

ናይ ፋብሪካ መሳርሒታት ዓራያይ ክኢላ


ድርባዊ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ - እንታይ እዩ?

ብከምዚ ኢኻ ናይ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ቦታ ትረክብ


ናይ ኤለክትሮኒክ ክኢላ ንናይ ምንጪ ሓይልን ናይ ህንጻ ተክኒክን

ናይ ኤለክትሮኒክ ክኢላ ኣብ ናይ ትካላት ተክኒክ ኢንጂነር


ብዙሕ ክትፈልጥ ትደሊ ኣሎኻ ንስኻ? ኣድራሻን ወብሳይትን

ናይ ቀመማዊ ላቦራቶርይ ክኢላ

ሰኣልይን ሰላማይን ክኢላ

ሓያለይ ናይ ነብስኻ ምልላይ ዝርርብ ኣካይድ። ተስፋ ኣይትቁረጽ።

ብከምዚ እዩ ሞያዊ-ክእለት ትምህርቲ ክሰልጠካ ዝኽእል

ፍሽለት ክትጻወር ምክኣል። „ተቃለስ“።

ነብስኻ ባዕልኻ ሞራል ምሃብ።

ተመኩሮታት ምውህላል።

ካብ ካልኦት ሓበሬታ ውሰድ።

ናይ ልምምድ ስራሕ ዕማማት ኣካይድ።

ባዛዕባ ሞያዊ ስልጠና ዝገልጽ ሓበሬታ ድለይ።

ቆጸራ ምሕላውን ተኣማንነትን ተለማመድ።

ሓቢርካ ምስራሕ (ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመጹ ዜጋታት)

ርእስኻ ክኢልካ ክትሰርሕ ምምሃር

ርእስኻ ክኢልካ ክትሰርሕ ምምሃር ከምኡ‘ኸኣ ኣብ ውልቃዊ ናጻ ግዜኻ ንየዕሩኽትኻ ግልጺ ኮይንካ ምቅራብ („ዕዮ መርበብ ምትእስሳር ምክያድ“)።

ብውልቅኻ ናይ መዓልታዊ ሂወትካ ቅርጻዊ መደብ ምግባር።