آینده شغلی شما در آلمان چگونه خواهد بود؟ ما به شما نشان می دهیم

جوانانی که قبلا از سرزمین مادری خود گریخته اند، به شما خواهند گفت، که چرا به دوره های آموزشی دوگانه روی آورده اند.

تکنسین مکانیک صنعتی

گام به گام به طرف شغل مورد علاقه.


تکنسین صنعتی

تکنسین صنعتی


دوره آموزشی دوگانه چیست؟

در جستجوی محل گذراندن دوره فنی و حرفه ای.


تکنسین الکترونیک در حوزه انرژی و بخش فنی ساختمان

تکنسین الکترونیک صنعتی


علاقه داری بیشتر بدانی؟ چند آدرس و لینک مهم.

تکنسین آزمایشگاه شیمی

نقاشی ساختمان

تا آن جا که میتوانید مصاحبههای شغلی را انجام بدهید

علاقه داری بیشتر بدانی؟ چند آدرس و لینک مهم

تسلیم نشوید و ناکامیها را تحمل کنید،
«مبارزه کنید»

به خودتان دلگرمی بدهید

تجارب خود را جمعآوری کنید

از دیگران کسب اطلاع کنید

کنید، دورههای کارورزی انجام بدهید

دربارۀ دورههای آموزشی اطلاعات جمعآوری کنید

تمرین کنید که سر وقت و قابل اعتماد باشید

کار گروهی (از ملیتهای گوناگون) انجام دهید

یاد بگیرید به طور مستقل کار کنید

ارتباط شخصی خود را با دیگر دوستان خود حفظ نمایید («کار شبکهای»)

تلاش کنید که زندگی روزمرهتان را ساختارمند شکل بدهید